คอหวยเก็งเลขอายุ เจ้าคุณฌอน-เจ้าคุณอนิลมาน หลังขึ้นยศ รองสมเด็จพระราชาคณะ

คอหวยเก็งเลขอายุ เจ้าคุณฌอน-เจ้าคุณอนิลมาน หลังขึ้นยศ รองสมเด็จพระราชาคณะ
  • 14 พฤษภาคม 2567
  • 67 VIEW

วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการ ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์ เจ้าคุณฌอน-เจ้าคุณอนิลมาน ขึ้นเป็น รองสมเด็จพระราชาคณะ ความว่า


“พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่ทรงพระราชดำริว่า พระสงฆ์ซึ่งดำรงในสมณคุณ มีอุปการะยิ่งแก่การพระศาสนา สมควรจะได้เลื่อนอิสริยฐานันดรในสมณศักดิ์สูงขึ้นมีอยู่ จึงทรงพระกรุณาโปรดสถาปนา


1.พระธรรมพัชรญาณมุนี ขึ้นเป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระพรหมพัชรญาณมุนี ศรีวิปัสสนาธุราจารย์ ไพศาลวิเทศศาสนกิจ วิสิฐสีลาจารดิลก สาธกธรรมวิจิตร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี สถิต ณ สถานพำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสี จ.นครราชสีมา มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 8 รูป


2.พระธรรมศากยวงศ์วิสุทธิ์ ขึ้นเป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระพรหมศากยวงศ์วิสุทธิ์ พุทธพจนวราลังการ ไพศาลวิเทศศาสนคุณ วิบุลประชาสังคหกิจ ปฏิภาณธรรมวิจิตร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี สถิต ณ วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 8 รูป


ประวัติ เจ้าคุณฌอน และ เจ้าคุณอนิลมาน

พระพรหมพัชรญาณมุนี (ฌอน ชยสาโร) เกิดวันที่ 7 มกราคม 2501 สิริอายุ 66 ปี 44 พรรษา อุปสมบทเมื่อปีพ.ศ. 2523 ปัจจุบันได้รับโปรดเกล้าฯ สถาปนาสมณศักดิ์ขึ้นเป็นรองสมเด็จพระราชาคณะ ในวันที่ 13 พ.ค. 67


พระพรหมศากยวงศ์วิสุทธิ์ (อนิลมาน ธมฺมสากิโย) เกิดเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2503 สิริอายุ 63 ปี 44 พรรษา อุปสมบทเมื่อปีพ.ศ. 2523 ปัจจุบันได้รับโปรดเกล้าฯ สถาปนาสมณศักดิ์ขึ้นเป็นรองสมเด็จพระราชาคณะ ในวันที่ 13 พ.ค. 67


สรุปแนวทางเลขมงคลที่เกี่ยวข้องกับ เจ้าคุณฌอน-เจ้าคุณอนิลมาน


  • เจ้าคุณฌอน เกิดวันที่ 07 – 01 – 2501
  • อายุ 66 ปี 44 พรรษา
  • เจ้าคุณอนิลมาน เกิดวันที่ 18 – 06 – 2503
  • อายุ 63 ปี 44 พรรษา
  • ทั้ง 2 ท่านอุปสมบทพร้อมกันในปี พ.ศ. 2523
  • และได้รับโปรดเกล้าฯ สถาปนาสมณศักดิ์ ขึ้นเป็น รองพระราชาคณะ ในวันที่ 13 – 05 – 2567

https://www.sss-lotto.com/